Prak­tyczne i este­tyczne sto­liki kawowe na każdą oka­zję

Sto­liki kawowe są powszech­nym oraz bar­dzo popu­lar­nym dodat­kiem do salonu. Rytuał picia kawy jest z nimi nie­ro­ze­rwal­nie zwią­zany. Odpo­wied­nio dopa­so­wane do wnę­trza mogą stać się jego cen­tral­nym punk­tem oraz w zna­czący spo­sób je upięk­szyć. Coraz czę­ściej ze względu na uży­tecz­ność i wygodę klienci wyko­rzy­stują je do wystroju w innych pomiesz­cze­niach.

Wybór sto­lika kawo­wego

Decy­du­jącą sprawą, na którą trzeba zwró­cić uwagę, jest ilość miej­sca prze­zna­czo­nego na sto­lik. Przy małej ilo­ści miej­sca nie możemy sobie pozwo­lić na więk­szy sto­lik, ponie­waż zakłóci on nam har­mo­nię wystroju wnę­trza. Za to mały sto­lik da nam optyczne odczu­cie pomniej­sze­nia wnę­trza oraz będzie bar­dzo nie­wy­godny w użyt­ko­wa­niu. Oczy­wi­ście gust użyt­kow­nika dosko­nale okre­śla kolor i kształt sto­lik. Aran­ża­cja wnę­trza z cen­tral­nym punk­tem wystroju w postaci sto­lika powinna być przy­tulna, a zara­zem prak­tyczna i wygodna.

Opty­malne usta­wie­nie sto­lika

Najczę­ściej sta­wiamy sto­liki w pobliżu sofy, foteli lub kanapy. Daje to nam moż­li­wość się­gnię­cia po kawę lub her­batę pod­czas roz­mowy, seansu fil­mo­wego czy też lek­tury książki. Naj­lep­szym wybo­rem będzie sto­lik, na któ­rym bez pro­ble­mów poło­żymy kilka fili­ża­nek oraz miseczki ze słod­kimi cia­stecz­kami. Ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób dys­po­nu­ją­cych małą ilo­ścią miej­sca jest nowo­cze­sny sto­lik kawowy. Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wany zapew­nia wysoki kom­fort użyt­ko­wa­nia pomimo swo­ich nie­wiel­kich roz­mia­rów. Czę­sto posiada pod bla­tem dodat­kową półkę, która pozwala na odło­że­nie nie­po­trzeb­nych w danej chwili przedmio­tów jak np. pilot, gazeta lub pusty kubek.

Mate­riały wyko­rzy­sty­wane przy pro­duk­cji

Więk­szość sto­lików jest wyko­nana z drewna, które może być wykoń­czone róż­nymi dodat­kami. Prze­szko­lone sto­liki z drewna lub z meta­lo­wymi nogami cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią.

Do pro­duk­cji bla­tów wyko­rzy­stuje się najczę­ściej nastę­pu­jące mate­riały:

  • aluminium;
  • marmur;
  • MDF;
  • metal;
  • szkło;
  • two­rzywa sztuczne.

Klient może wybrać sto­lik dopa­so­wany do wnę­trza oraz do okre­ślo­nych potrzeb, które ma speł­niać. Ele­gancki sto­lik ze szkla­nymi lub mar­murowymi elementami dosko­nale się spraw­dzi w sty­lo­wym wnę­trzu. Nato­miast nie przyda się w przy­padku małych dzieci, któ­rym trzeba zapew­nić odpo­wied­nie bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia. W tej sytuacji naj­le­piej spraw­dzi się sto­lik w cało­ści z drewna.

Wię­cej infor­ma­cji na temat stolików kawowych znaj­dziesz w poniż­szym arty­kule.

https://www.fox360.net/pl/styl-%C5%BCycia/nowoczesne-stoliki-kawowe-do-salonu.html

Redakcja eDekoracje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.